آذر 22, 1395

درس دوازدهم: مهارت شوخ طبعی در خانواده

درس دوازدهم: مهارت شوخ طبعی در خانواده فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس سیزدهم: نگاه به شادی با توجه به تیپ های شخصیتی

درس سیزدهم: نگاه به شادی با توجه به تیپ های شخصیتی فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس چهاردهم: رفتار جرأت مندانه در خانواده

درس چهاردهم: رفتار جرأت مندانه در خانواده فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس پانزدهم: شیوه های ابراز احترام به همسر و متعلقاتش

درس پانزدهم: شیوه های ابراز احترام به همسر و متعلقاتش فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس شانزدهم: مهارت حاضر جوابی

درس شانزدهم: مهارت حاضر جوابی فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس هفدهم: راهکار های درمانی دلبستگی های نا ایمن

درس هفدهم: راهکار های درمانی دلبستگی های نا ایمن فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس هجدهم: رضایت زناشویی

درس هجدهم: رضایت زناشویی فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس نوزدهم: آرامش در حضور دیگران (تکنیک بدل یابی عشق)

درس نوزدهم: آرامش در حضور دیگران (تکنیک بدل یابی عشق) فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس بیستم: آرامش در حضور دیگران (تکنیک بدل یابی عشق)

درس بیستم: آرامش در حضور دیگران (تکنیک بدل یابی عشق) فایل صوتی دانلود فایل صوتی

قدرت آموزش آنلاین را با ما تجربه کنید