آذر 22, 1395

درس دوم: شمعی در باد (افراد و روابطی که برای ازدواج با یکدیگر مناسب نیستند)

درس دوم: شمعی در باد (افراد و روابطی که برای ازدواج با یکدیگر مناسب نیستند) فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس چهارم: چتری برای دو نفر (درباره تعهد)

درس چهارم: چتری برای دو نفر (درباره تعهد) فایل صوتی   دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس پنجم: آموزش زندگی خانواده تفاوت زن و مرد

درس پنجم: آموزش زندگی خانواده تفاوت زن و مرد فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس ششم: انواع دلبستگی ها و راه های رسیدن به دلبستگی ایمن

  درس ششم: انواع دلبستگی ها و راه های رسیدن به دلبستگی ایمن فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس هفتم: روابط سالم و نا سالم روانی عاطفی در بین اعضای خانواده

درس هفتم: روابط سالم و نا سالم روانی عاطفی در بین اعضای خانواده فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس هشتم: مهارت شنیدن

درس هشتم: مهارت شنیدن فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس نهم: تکنیک گفتگو

درس نهم: تکنیک گفتگو فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس دهم: عوامل تخریبگر گفتگو

درس دهم: عوامل تخریبگر گفتگو فایل صوتی دانلود فایل صوتی
آذر 22, 1395

درس یازدهم: گامهای حل تعارض زناشویی

درس یازدهم: گامهای حل تعارض زناشویی فایل صوتی دانلود فایل صوتی

قدرت آموزش آنلاین را با ما تجربه کنید